Thông cáo báo chí - Tập đoàn Y Khoa Hoàn Mỹ khởi xướng chính sách và khung bảo về môi trường và xã hội

22 Nov 2021


Tp đoàn Y Khoa Hoàn M đã khi xướng chính sách và khung bo v môi trường và xã hi (MTXH) theo các chun mc và quy đnh ca pháp lut, nhm gii quyết các ri ro v MTXH, gim thiu tác đng bt li ca d án hoc hot đng ca doanh nghip lên con người và môi trường trong trường hp không th tránh khi.


H thng Qun lý Môi trường và Xã hi (HTQL MTXH) là mt phn trong h thng qun lý ca mt t chc, là mt quá trình liên tc, năng đng, khi đu và h tr thc hin t lãnh đo cp cao và có s tham gia ca các bên liên quan.

HTQL MTXH là mt b các quy trình bao gm các hướng dn thc hành đ thc hin các chính sách MTXH ca t chc nhm đt được mc tiêu mà t chc đã đ ra nhm đm bo t chc có các chính sách và quy trình thích hp đ hướng dn nhân viên ca t chc thc hin mt cách đng b. HTQL MTXH giúp t chc đánh giá và kim soát ri ro MTXH và đ xem xét, điu chnh và ci tiến liên tc.

Yêu cu trin khai h thng qun lý môi trường và xã hi:

a.      Các Bnh vin/ Phòng khám trong giai đon xây dng và/hoc sa cha, ci to phi thc hin các công vic sau theo hướng dn chi tiết ti S tay HTQL MTXH:

 •   Lp kế hoch và trin khai qun lý môi trường và xã hi trong giai đon xây dng, sa cha, ci to bao gm các ri ro và tác đng tim n v:

         Bi

          An toàn sc khe và ngh nghip

         Tiến n và đ rung

          S dng lao đng

          Nước

          Lưu tr và s dng các cht nguy hi

         Cht thi

          An toàn giao thông

          Nước thi

          S kin khn cp

 •   Xây dng và thc hin kế hoch h tr tái đnh cư và phát trin dân tc thiu s;
 •   Qun lý nhà thu và chui cung ng;
 •   Các công vic khác theo S tay HTQL MTXH được cp nht ti tng thi đim. 

b.      Các Bnh vin/ Phòng khám được đưa vào hot đng phi thc hin các công vic sau theo hướng dn chi tiết ti S tay HTQL MTXH:

 •   Các chương trình qun lý sau s cung cp cho Bnh vin/ Phòng khám hướng dn v vic qun lý ri ro MTXH và các tác đng liên quan trc tiếp đến hot đng ca Bnh vin/ Phòng khám:

         Cht thi và cht thi nguy hi

         An toàn và sc khe cng đng

          Nước và năng lượng

          Nhim trùng, mm bnh truyn qua đường máu và phơi nhim bnh

           Cht lượng không khí

          Giao thông

          Các cht phóng x và phơi nhim vi bc x

Người lao đng

         Nước thi

         An ninh

          An toàn và sc khe ngh nghip

         Nhà thu và chui cung ng

c.      Tt c các Bnh vin/ Phòng khám và Tp đoàn Y Khoa Hoàn M phi thc hin các công vic sau theo hướng dn chi tiết ti S tay HTQL MTXH:

 •   Lp và thc hin kế hoch phòng nga và ng phó khn cp: xác đnh, chun bng phó vi các tình hung khm cp và tình c có th lường trước đ tránh và trong trường hp không th tránh được các tác đng và ri ro bt li đi vi môi trường, sc khe và an toàn ca nhân viên và cng đng đa phương.
 •   Giám sát và báo cáo:
 •          Giám sát: Xây dng và trin khai chương trình giám sát, theo đó chương trình giám sát này s được thc hin trong phm vi HTQL MTXH.
 •          Báo cáo: Duy trì cơ chế báo cáo kết qu hot đng MTXH thường xuyên và hiu qu cho Giám đc điu hành Bnh vin và Tng Giám đc Tp đoàn các báo cáo ni b v kết qu hot đng MTXH.

Tp đoàn Y Khoa Hoàn M cam kết:

 •   Phát trin kinh tế trong s hài hòa vi các mc tiêu phát trin xã hi và bo v môi trường;
 •   Tuân th các quy đnh pháp lut hin hành v MTXH;

 •   Nghiêm túc tuân th các tiêu chun qun tr mà công ty cam kết.