Ths. BS. Phạm Thế Việt

Trưởng Khoa Tim Mạch

ĐẶT LỊCH KHÁM

Với hơn 14 năm kinh nghiệm điều trị các bệnh lý tim mạch. Tốt nghiệp Thạc Sĩ Y Khoa và Nghiên Cứu Sinh Đại Học Y Dược TP.HCM. Chứng Chỉ Phẫu Thuật Lồng Ngực Mạch Máu BV Chợ Rẫy. Chứng chỉ Phẫu Thuật Tim tại Viện Tim Texas Hospital (Hoa Kỳ) và Viện Tim Fortis Escort (Ấn Độ).

Với hơn 14 năm kinh nghiệm điều trị các bệnh lý tim mạch. Tốt nghiệp Thạc Sĩ Y Khoa và Nghiên Cứu Sinh Đại Học Y Dược TP.HCM. Chứng Chỉ Phẫu Thuật Lồng Ngực Mạch Máu BV Chợ Rẫy. Chứng chỉ Phẫu Thuật Tim tại Viện Tim Texas Hospital (Hoa Kỳ) và Viện Tim Fortis Escort (Ấn Độ).

Ths. BS. Phạm Thế Việt

Trưởng Khoa Tim Mạch

ĐẶT LỊCH KHÁM

Với hơn 14 năm kinh nghiệm điều trị các bệnh lý tim mạch. Tốt nghiệp Thạc Sĩ Y Khoa và Nghiên Cứu Sinh Đại Học Y Dược TP.HCM. Chứng Chỉ Phẫu Thuật Lồng Ngực Mạch Máu BV Chợ Rẫy. Chứng chỉ Phẫu Thuật Tim tại Viện Tim Texas Hospital (Hoa Kỳ) và Viện Tim Fortis Escort (Ấn Độ).

Với hơn 14 năm kinh nghiệm điều trị các bệnh lý tim mạch. Tốt nghiệp Thạc Sĩ Y Khoa và Nghiên Cứu Sinh Đại Học Y Dược TP.HCM. Chứng Chỉ Phẫu Thuật Lồng Ngực Mạch Máu BV Chợ Rẫy. Chứng chỉ Phẫu Thuật Tim tại Viện Tim Texas Hospital (Hoa Kỳ) và Viện Tim Fortis Escort (Ấn Độ).

Ths. BS. Phạm Thế Việt

Trưởng Khoa Tim Mạch

ĐẶT LỊCH KHÁM

Với hơn 14 năm kinh nghiệm điều trị các bệnh lý tim mạch. Tốt nghiệp Thạc Sĩ Y Khoa và Nghiên Cứu Sinh Đại Học Y Dược TP.HCM. Chứng Chỉ Phẫu Thuật Lồng Ngực Mạch Máu BV Chợ Rẫy. Chứng chỉ Phẫu Thuật Tim tại Viện Tim Texas Hospital (Hoa Kỳ) và Viện Tim Fortis Escort (Ấn Độ).

Với hơn 14 năm kinh nghiệm điều trị các bệnh lý tim mạch. Tốt nghiệp Thạc Sĩ Y Khoa và Nghiên Cứu Sinh Đại Học Y Dược TP.HCM. Chứng Chỉ Phẫu Thuật Lồng Ngực Mạch Máu BV Chợ Rẫy. Chứng chỉ Phẫu Thuật Tim tại Viện Tim Texas Hospital (Hoa Kỳ) và Viện Tim Fortis Escort (Ấn Độ).

Ths. BS. Phạm Thế Việt

Trưởng Khoa Tim Mạch

ĐẶT LỊCH KHÁM

Với hơn 14 năm kinh nghiệm điều trị các bệnh lý tim mạch. Tốt nghiệp Thạc Sĩ Y Khoa và Nghiên Cứu Sinh Đại Học Y Dược TP.HCM. Chứng Chỉ Phẫu Thuật Lồng Ngực Mạch Máu BV Chợ Rẫy. Chứng chỉ Phẫu Thuật Tim tại Viện Tim Texas Hospital (Hoa Kỳ) và Viện Tim Fortis Escort (Ấn Độ).

Với hơn 14 năm kinh nghiệm điều trị các bệnh lý tim mạch. Tốt nghiệp Thạc Sĩ Y Khoa và Nghiên Cứu Sinh Đại Học Y Dược TP.HCM. Chứng Chỉ Phẫu Thuật Lồng Ngực Mạch Máu BV Chợ Rẫy. Chứng chỉ Phẫu Thuật Tim tại Viện Tim Texas Hospital (Hoa Kỳ) và Viện Tim Fortis Escort (Ấn Độ).

Ths. BS. Phạm Thế Việt

Trưởng Khoa Tim Mạch

ĐẶT LỊCH KHÁM

Với hơn 14 năm kinh nghiệm điều trị các bệnh lý tim mạch. Tốt nghiệp Thạc Sĩ Y Khoa và Nghiên Cứu Sinh Đại Học Y Dược TP.HCM. Chứng Chỉ Phẫu Thuật Lồng Ngực Mạch Máu BV Chợ Rẫy. Chứng chỉ Phẫu Thuật Tim tại Viện Tim Texas Hospital (Hoa Kỳ) và Viện Tim Fortis Escort (Ấn Độ).

Với hơn 14 năm kinh nghiệm điều trị các bệnh lý tim mạch. Tốt nghiệp Thạc Sĩ Y Khoa và Nghiên Cứu Sinh Đại Học Y Dược TP.HCM. Chứng Chỉ Phẫu Thuật Lồng Ngực Mạch Máu BV Chợ Rẫy. Chứng chỉ Phẫu Thuật Tim tại Viện Tim Texas Hospital (Hoa Kỳ) và Viện Tim Fortis Escort (Ấn Độ).

Ths. BS. Phạm Thế Việt

Trưởng Khoa Tim Mạch

ĐẶT LỊCH KHÁM

Với hơn 14 năm kinh nghiệm điều trị các bệnh lý tim mạch. Tốt nghiệp Thạc Sĩ Y Khoa và Nghiên Cứu Sinh Đại Học Y Dược TP.HCM. Chứng Chỉ Phẫu Thuật Lồng Ngực Mạch Máu BV Chợ Rẫy. Chứng chỉ Phẫu Thuật Tim tại Viện Tim Texas Hospital (Hoa Kỳ) và Viện Tim Fortis Escort (Ấn Độ).

Với hơn 14 năm kinh nghiệm điều trị các bệnh lý tim mạch. Tốt nghiệp Thạc Sĩ Y Khoa và Nghiên Cứu Sinh Đại Học Y Dược TP.HCM. Chứng Chỉ Phẫu Thuật Lồng Ngực Mạch Máu BV Chợ Rẫy. Chứng chỉ Phẫu Thuật Tim tại Viện Tim Texas Hospital (Hoa Kỳ) và Viện Tim Fortis Escort (Ấn Độ).